Provincie Limburg

Bordspel Рthema Taalbouwstenen 

Stelling: Een school/organisatie met een divers publiek vraagt ook een divers leerkrachtenteam/begeleidersteam.

Wist-je-datje: In de schoolbanken is etnische diversiteit een feit, in de meeste lerarenkamers (nog) niet. Nochtans zijn leerkrachten met een migratieachtergrond een grote meerwaarde die erkend worden door schoolbesturen. Ze hebben een aansluiting bij de leerlingenpopulatie, die steeds diverser wordt. Naast herkenning, erkenning en representatie, kunnen leerkrachten met een migratieachtergrond de thuissituatie en schoolcontext gemakkelijker aan elkaar linken. Ze hebben ervaring en kennis op het vlak van meertaligheid, precaire socio-economische situaties, eventuele taalachterstand Nederlands, e.a.. Onderzoek wijst uit dat een betere vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond positieve gevolgen heeft voor leerlingen.